Ingekomen brieven

Alle brieven, gericht aan de gemeenteraad (Ingekomen stukken) worden op de digitale Lijst Ingekomen Stukken geplaatst.

Uitzonderingen
Voor een aantal brieven geldt echter een uitzondering. Met het oog op privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers wordt het niet wenselijk geacht om brieven waarin privacy-gevoelige informatie zou kunnen staan, digitaal op de openbare website te plaatsen. De gemeenteraad houdt hierbij rekening met de richtsnoeren van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).   

De uitzondering geldt voor stukken die betrekking hebben op een bezwaarschriftenprocedure, zienswijzen, klachten met betrekking tot personen onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en voor evt. andere brieven met privacy-gevoelige informatie. Deze brieven komen dus niet op de raadswebsite te staan.

Agendering
Indien gewenst, kan een raadslid (via de griffie) verzoeken om een brief te agenderen voor een informatiecarrousel. Er kunnen dan vragen aan het college gesteld worden en ook kan er inspraak plaatsvinden door de briefschrijver. Als hier behoefte aan is, kan een ingekomen stuk na behandeling in de informatiecarrousel opiniërend geagendeerd worden voor een raadsvergadering. Er kan dan een politieke discussie plaatsvinden over het onderwerp.

 

Overzicht ingekomen brieven

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen brieven

of